รู้จัก depa
บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment) หัวข้อ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล Tourism Platform ด้าน Mobility
01 ก.พ. 2021
37
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Manpower Fund) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หัวข้อ โครงการยกระดับครูดิจิทัล (dTeachers)
29 ม.ค. 2021
52
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในระยะการก่อตั้งธุรกิจ (depa Digital Startup Fund; S2) และในระยะของการเติบโต (Growth) (depa Digital Startup Fund; S3) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
29 ม.ค. 2021
49
ข่าวประกาศ
ดีป้า ร่วมกับ สภาอุตฯ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจยกระดับองค์กรด้วยมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110
28 ม.ค. 2021
15
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกําลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ใน 3 สาขา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
27 ม.ค. 2021
48
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment) หัวข้อ โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมอนาคต (Al อาชีวะ) ในพื้นที่ EEC
25 ม.ค. 2021
32
ข่าวประกาศ
การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
25 ม.ค. 2021
35
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท(depa Digital Transformation Fund for Community) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
22 ม.ค. 2021
133
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท(depa Digital Transformation Fund for Community) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
22 ม.ค. 2021
37
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund) เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัล เตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย ในหลักสูตร Cybersecurity, Data Analytic & Visualization, Coding for Silver, IoT Maker, Smart Farmer และ Digital Photography
20 ม.ค. 2021
55
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund) ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้าน Data Science สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
20 ม.ค. 2021
19
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund) เพื่อเผยแพร่ความตระหนักรู้เท่าทันภัยไซเบอร์และส่งเสริมการเป็นวิทยากรตัวคูณในผู้สูงอายุ พื้นที่ส่วนภูมิภาค ภายใต้หลักสูตรสูงวัย สร้างสรรค์ รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
20 ม.ค. 2021
20