บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตามมาตรการ depa Digital Startup Fund
31 ส.ค. 2019
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้ร่วมออกบูทงาน การพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลด้านเกษตรอัจฉริยะ ณ ประเทศลาว
27 ส.ค. 2019
ข่าวประกาศ
รับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
26 ส.ค. 2019
ข่าวประกาศ
รายงานการเงินสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
19 ส.ค. 2019
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตรรุ่นที่ 1 (เพิ่มเติม)
15 ส.ค. 2019
ข่าวประกาศ
การใช้แบบร่างสัญญาการใช้บริการพื้นที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคารลาดพร้าว ฮิลล์
14 ส.ค. 2019
ข่าวประกาศ
การรับสมัครองค์การเอกชน หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐและสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน เพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม
08 ส.ค. 2019
ข่าวประกาศ
รับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
06 ส.ค. 2019
ข่าวประกาศ
อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าตอบแทนในการใช้บริการจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2562
02 ส.ค. 2019
ข่าวประกาศ
อัตราค่าบำรุงสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดจิทัล พ.ศ. 2562
02 ส.ค. 2019
ข่าวประกาศ
อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการพื้นที่ หรือสถานที่ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ใช้สอยของสำนักงานส่วนกลาง พ.ศ.2562
02 ส.ค. 2019
ข่าวประกาศ
Prime Minister's Digital Award 2019
02 ส.ค. 2019