บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตรรุ่นที่ 1
19 ก.ค. 2019
ข่าวประกาศ
การใช้แบบร่างสัญญาใช้พื้นที่สำนักงานสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคารลาดพร้าว ฮิลล์
19 ก.ค. 2019
ข่าวประกาศ
รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามมาตรการช่วยเหลือหรืออุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล(ฉบับที่3 แก้ไขเพิ่มเติม)
10 ก.ค. 2019
ข่าวประกาศ
ผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมประกวด ASEAN ICT Awards 2019
09 ก.ค. 2019
ข่าวประกาศ
แบบฟอร์มการสมัครเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
09 ก.ค. 2019
1
ข่าวประกาศ
การเชิญชวนเพื่อเข้าร่วมจัดแสดงของที่ระลึก ของฝาก ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมฝีมือ ในอาคารแสดงประเทศไทย ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
05 ก.ค. 2019
ข่าวประกาศ
ประกาศรับสมัครรับสมัครมาตรการกำลังคน ครั้งที่4
04 ก.ค. 2019
ข่าวประกาศ
ASEAN ICT AWARD 2019
03 ก.ค. 2019
ข่าวประกาศ
อัตราค่าบำรุงสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2562
02 ก.ค. 2019
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจ (depa Digital Transformation Funds) ประจำปีงบประมาณ 2562
10 มิ.ย. 2019
ข่าวประกาศ
การใช้คู่มือการใช้อัตลักษณ์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
10 มิ.ย. 2019
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการให้ทุนศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Scholarship)
07 มิ.ย. 2019