บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาชุมชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 3 ชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพ และการแพทย์ ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
26 มี.ค. 2020
16
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม พื้นที่ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1
25 มี.ค. 2020
12
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในพื้นที่ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
25 มี.ค. 2020
5
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท ในพื้นที่ภาคใต้ (จังหวัดพังงา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดยะลา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
25 มี.ค. 2020
8
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Tansformation Funds) ในพื้นที่จังหวัดพังงา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
25 มี.ค. 2020
4
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
25 มี.ค. 2020
37
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนตามมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการรับรองมาตรฐานด้านดิจิทัล (depa Standardization Voucher) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
25 มี.ค. 2020
19
ข่าวประกาศ
ประกาศหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Provider)
25 มี.ค. 2020
9
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง (จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
25 มี.ค. 2020
20
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท พื้นที่ภาคเหนือตอนบน (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง และจังหวัดน่าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
25 มี.ค. 2020
26
ข่าวประกาศ
ไทยสู้ COVID-19 พาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ผ่านพ้นวิกฤตด้วยดิจิทัล” ตามมาตรการช่วยเหลือหรืออุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
24 มี.ค. 2020
22
ข่าวประกาศ
การเข้าถือหุ้น และกระบวนการในการเข้าถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าร่วมทุนกับบุคคลอื่น พ.ศ.2563
24 มี.ค. 2020
9