รู้จัก depa
บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
15 ม.ค. 2021
39
ข่าวประกาศ
สรรหาผู้มีสิทธิเช่าพื้นที่ และผู้ร่วมพัฒนาพื้นที่ของอาคารศูนย์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น(Digital Startup Knowledge Exchange Centre)
13 ม.ค. 2021
11
ข่าวประกาศ
การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
12 ม.ค. 2021
49
ข่าวประกาศ
การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 2)
25 ธ.ค. 2020
54
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้มีผลงานดีเด่นด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเข้ารับรางวัล Prime Minister's Digital Award 2020
24 ธ.ค. 2020
11
ข่าวประกาศ
รับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ในหลักสูตร Cybersecurity, Programming
21 ธ.ค. 2020
233
ข่าวประกาศ
รับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ในหลักสูตร สูงวัย สร้างสรรค์
21 ธ.ค. 2020
176
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” ประกาศเลื่อนการจัดงาน “Digital Thailand Big Bang: Digital Station”
21 ธ.ค. 2020
26
ข่าวประกาศ
อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการพื้นที่ ของอาคารศูนย์บริการดิจิทัลครบวงจร ในพื้นที่ไทยแลนด์ดิจิทัลวัลเลย์ พ.ศ. 2563
21 ธ.ค. 2020
17
ข่าวประกาศ
อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการพื้นที่ ของอาคารศูนย์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น ในพื้นที่ไทยแลนด์ดิจิทัลวัลเลย์ พ.ศ. 2563
18 ธ.ค. 2020
12
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน หัวข้อ โครงการพัฒนาต้นแบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสําหรับระบบบริหารข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่
17 ธ.ค. 2020
31
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน หัวข้อ โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Smart EEC)
08 ธ.ค. 2020
33