บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภาคการเกษตร (Young Smart Maker for Agriculture) หลักสูตรระบบการบริหารจัดการน้ำอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
17 ก.ย. 2018
ข่าวประกาศ
ประกาศรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรืออุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (พื้นที่ EEC)
07 ก.ย. 2018
ข่าวประกาศ
ประกาศรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรืออุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (ทั่วประเทศ)
07 ก.ย. 2018
ข่าวประกาศ
กิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภาคการเกษตร (Young Smart Maker for Agriculture) หลักสูตรระบบการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี IoT (Smart Internet of Things for Irrigation System)
06 ก.ย. 2018
ข่าวประกาศ
กิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภาคการเกษตร (Young Smart Maker for Agriculture) หลักสูตรระบบการบริหารจัดการน้ำอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Powered Automatic Irrigation System)
06 ก.ย. 2018
ข่าวประกาศ
ดีป้า เชิญประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลรายพื้นที่ ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก
28 ส.ค. 2018
ข่าวประกาศ
ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
23 ส.ค. 2018
ข่าวประกาศ
ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อหลักสูตรและใบประกาศนียบัตร
22 ส.ค. 2018
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับ มาตรฐาน ISO/IEC 29110 ปีงบประมาณ 2561 (รุ่นที่ 2)
21 ส.ค. 2018
ข่าวประกาศ
ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม เพื่อการจัดทำหรือยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
17 ส.ค. 2018
ข่าวประกาศ
ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม เพื่อขยายตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (depa Internationalization Voucher)
15 ส.ค. 2018
ข่าวประกาศ
โอกาสสำหรับ SMEs ภาคการผลิตในพื้นที่ EEC เพื่อรับทุนสนับสนุน Matching Fund โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมูลค่าสูงสุด 1 ล้านบาท*
14 ส.ค. 2018