บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
default
ประกาศมาตรการ
depa เปิดรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 พ.ย. 2023
icon view 122
default
ประกาศมาตรการ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์การออกแบบ การทดสอบ การพัฒนากระบวนการผลิต และการพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ IoT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 พ.ย. 2023
icon view 37
default
ประกาศมาตรการ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลระดับอาชีวศึกษา เพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 พ.ย. 2023
icon view 46
default
ประกาศมาตรการ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment) ประจำปีงบประมาณ 2567
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 พ.ย. 2023
icon view 106
default
ประกาศมาตรการ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ด้านการเกษตร (depa Digital Transformation Funds) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
icon ลูกศรขวา
icon calendar 21 มิ.ย. 2023
icon view 125
default
ประกาศมาตรการ
ดีป้า เดินหน้ายกระดับเกษตรกรไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พื้นที่ภาคตะวันออก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 02 มิ.ย. 2023
icon view 47
default
ประกาศมาตรการ
โครงการพัฒนาศูนย์ออกแบบและทดสอบการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 5G (เครือข่ายภาครัฐ)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 พ.ค. 2023
icon view 79
default
ประกาศมาตรการ
โครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์โดรน
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 พ.ค. 2023
icon view 49
default
ประกาศมาตรการ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund) ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมต้นน้ำ Smart Electronics ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 พ.ค. 2023
icon view 38
default
ประกาศมาตรการ
การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 พ.ค. 2023
icon view 58
default
ประกาศมาตรการ
โครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Private Investment) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลระดับอาชีวศึกษา เพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 พ.ค. 2023
icon view 227
default
ประกาศมาตรการ
โครงการพัฒนาศูนย์ออกแบบและทดสอบการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 5G (ภาคเอกชน)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 พ.ค. 2023
icon view 37