บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ระบบการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี IoT สำหรับภาคการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ค. 2019
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างผู้บริหารการจัดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียนประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 ก.ค. 2019
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรม IoT 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
21 มิ.ย. 2019
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและIOC
07 มิ.ย. 2019
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินการจัดประชุม สัมมนาและนิทรรศการ ASEAN Smart Cities Network (ASCN) โดยวิธีคัดเลือก
24 พ.ค. 2019
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารจัดงาน Executive Briefing ในหัวข้อ Digital Thailand : from Endgame 2 Startup โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2019
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างผู้บริหารจัดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 พ.ค. 2019
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ IOC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
22 พ.ค. 2019
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินโครงการศึกษาและประเมินสถานะความต้องการกำลังคนดิจิทัลในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยวิธีคัดเลือก
17 พ.ค. 2019
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารงานมหกรรมของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภายในงาน Money Expo ๒๐๑๙
15 พ.ค. 2019
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผลิตวีดิทัศน์ (VDO Presentation) ผลงานด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พ.ค. 2019
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 พ.ค. 2019