บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารโครงการการส่งเสริมการพัฒนาทักษะกำลังคนรุ่นใหม่ต่อยอดการสร้างอาชีพในอนาคต และยกระดับอุตสาหกรรมเกมไทยสู่สากล (Thai gaming industry to Global)
19 พ.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาดำเนินการพัฒนาเมล็ดพันธุ์นักรบดิจิทัลรุ่นใหม่ Seed Thailand ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 พ.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าบริการระบบคลาวด์ สำหรับระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (odoo-ERP) จำนวน ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ค. 2022
2
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารโครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย (Smart School Bus Platform)
12 พ.ค. 2022
1
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมแสดงผลข้อมูล เพื่อโครงการบูรณาการการใช้ประโยชน์และวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์วิจัยของประเทศสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ GBDi ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11 พ.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดทำประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2022
1
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพื่อเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานฯ ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย ครั้งที่ 3
10 พ.ค. 2022
1
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 พ.ค. 2022
4
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 พ.ค. 2022
1
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเผยแพร่สื่อเพื่อสร้างความตระหนักรู้การรับรู้สื่ออย่างปลอดภัยผ่านสำนักงานข่าวออนไลน์
28 เม.ย. 2022
5
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (The Smart City Ambassadors 2 (SCA2))
28 เม.ย. 2022
4
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาดำเนินการส่งเสริม Smart Economy และ Living Showcase ด้านตลาดสดวิถีใหม่และนวัตกรรมดิจิทัลผู้สูงอายุ จังหวัดนนทบุรี
21 เม.ย. 2022
1