บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผลิตและเผยเเพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 มิ.ย. 2020
47
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน โดยวิธีคัดเลือก
17 มิ.ย. 2020
24
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างตกเเต่งสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ GBDi ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 มิ.ย. 2020
53
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรมไอโอที 2) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 มิ.ย. 2020
223
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาการจัดจ้างผู้บริหารโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 มิ.ย. 2020
142
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารโครงการจัดอบรมหลักสูตรฯบนระบบบทเรียนออนไลน์แบบ Massive Open Online Courseware (MOOC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิ.ย. 2020
14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรับรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในภาคธุรกิจผ่านสื่อประชาสัมพันธ์สังคมออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิ.ย. 2020
17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างอนาคตสังคม Gen Z ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 มิ.ย. 2020
30
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาพัฒนาระบบบริหารติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มิ.ย. 2020
18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างบริการรถยนต์และจัดส่งพัสดุเอกสารของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิ.ย. 2020
5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดทำคลิปหลักสูตรเตรียมความพร้อมการสร้างมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์(Pre-ISO-IEC29110)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิ.ย. 2020
12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าใช้งาน Cloud Server สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ GBDi
26 พ.ค. 2020
9