บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้ดำเนินโครงการงานส่งเสริมการตลาด Digital Content ให้ผู้ประกอบการไทย ในงาน Hong Kong Licensing Show 2017 งาน Game Connection 2017 และ Thai Canadian Digital content Industry Collabo
23 พ.ย. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารจัดการโครงการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับสากล (Tourism Thailand Open Platform) โดยวิธี e-Auction
21 พ.ย. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการบันทึกภาพ โดยวิธีเปรียบราคา ประกาศเลขที่ 007/2560
16 พ.ย. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างการแถลงข่าวความร่วมมือกับสถาบันการเงินพันธมิตรต่าง ๆ เลขที่ 006/2560
14 พ.ย. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างกิจกรรมการรับรองเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์พร้อมจัดกิจกรรมเผยแพร่สร้างความเข้าใจ ประกาศเลขที่ 005/2559
09 พ.ย. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างให้ดำเนินการการให้บริการข้อมูล คำปรึกษา และเผยแพร่งานบริการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ประกาศเลขที่ 004/2560
08 พ.ย. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างสำรวจข้อมูลการใช้ซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมหลัก (บริการสุขภาพและการศึกษา) ประจำปี ๒๕๕๙
08 พ.ย. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่และบริการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ประกาศเลขที่ 002/2560
08 พ.ย. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และดิจิทัล ให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างประเทศได้ (ค่ายพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม) โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ประกาศเลขที่ 003/2560
08 พ.ย. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุคสำหรับรองผู้อำนวยการ
01 พ.ย. 2016
1
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างทนายความดำเนินคดี
01 พ.ย. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารจัดงานนิทรรศการ "ITU Telecom World 2016"
01 พ.ย. 2016