บริการ
TH
EN
TH
CN

ผอ. ดีป้า นำประชุมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เชิญ 53 ภาครัฐ-เอกชน ร่วมหารือ

17 มิถุนายน 2562, อาคารดีป้า ลาดพร้าว - ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พร้อมด้วย ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ นางสาวกษมา กองสมัคร รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานฯ และ ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กับหน่วยงานสังกัดภาครัฐจากหลากหลายกระทรวง ตลอดจนภาคเอกชนที่มีพันธกิจเพื่อพัฒนาด้านสังคม โดยมี ผอ.ดีป้า เป็นประธานการประชุม

สำหรับการประชุมครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่ดีป้าได้ดำเนินการมาในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาแล้ว ยังได้ร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่าย และพัฒนาความร่วมมือเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต

โดยการประชุมในช่วงเช้า เป็นการหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลรายประเด็น ในยุทธศาสตร์ที่ 3 เรื่องขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมดิจิทัล ขับเคลื่อนผ่าน 2 โปรแกรม คือ

1) Digitized Community สนับสนุนการปรับเปลี่ยนชุมชนดั้งเดิมใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแก้ปัญหาชุมชนทั่วประเทศ

2) Social digital innovation ที่สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ของชุมชน เช่น บริการสุขภาพ การเรียนรู้ บริการภาครัฐ ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ซึ่งที่ประชุมได้สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐร่วมกันขับเคลื่อนโดยยึดภารกิจเร่งด่วนของประเทศเป็นพื้นฐาน (Agenda Based) รวมถึงการบูรณาการร่วมกันพัฒนาระหว่างภาครัฐและเอกชน ด้วยการเปิดให้ภาคเอกชน ธุรกิจขนาดย่อม-กลาง ตลอดจนกลุ่มสตาร์ทอัพ ได้มีส่วนร่วมในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการพัฒนาตามความถนัด โดยให้แยกย่อยกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดความชัดเจน เช่น กลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ กลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองและยังสามารถทำงานได้ เป็นต้น

การประชุมช่วงบ่าย เน้นการหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลรายประเด็น ในยุทธศาสตร์ที่ 2 เรื่องการยกระดับภาคเศรษฐกิจเข้าสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ซึ่งประกอบไปด้วยการขับเคลื่อน 3 โปรแกรม คือ

  1. Digital Transformation กลุ่ม SMEs กับวิสาหกิจชุมชน

  2. Digital Industry Promotion ที่สนับสนุนให้ภาคธุรกิจด้านดิจิทัลสามารถปรับตัวและเปลี่ยนผ่านตัวเองและพัฒนาบริการใหม่ๆ ให้กับผู้ใช้งานดิจิทัล โดยเน้นการเปลี่ยนผ่านในกลุ่มที่มีความพร้อม

และ 3. Digital Startup จะต้องสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) หรือการสร้าง Thailand Digital Valley ให้เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูง (Deep Tech) ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยที่ประชุมเสนอให้พิจารณาปรับเพิ่มตัวชี้วัดในส่วนของโปรแกรม Startup ให้เหมาะกับบริบทของไทย และเสนอให้ต้องร่วมกันผลักดันให้บริษัทใหญ่ 20 อันดับแรกของประเทศไทยมาร่วมทำให้ Startup เติบโต อย่างไรก็ตามประเด็นหลักของความสำเร็จ คือ การกระตุ้นให้เกิดการใช้งานดิจิทัลอย่างแพร่หลายในประเทศไทย และเน้นในเรื่องของการทำพื้นที่ทดสอบและทดลองนวัตกรรม (Sandbox) เพื่อร่วมคิดค้นและแบ่งปันข้อมูลร่วมกันเพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับประเทศ จะทำให้เกิด Startup ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) อีกมาก

ทั้งนี้ สำหรับการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้จัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง เริ่มวันนี้ (17 มิถุนายน 2562) เป็นวันแรก โดยหารือ 2 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมดิจิทัล ในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายคือ ยุทธศาสตร์ที่ 2: ยกระดับภาคเศรษฐกิจเข้าสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ โดยการประชุมใน ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนากำลังคนสู่ยุคดิจิทัล และ ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับนวัตกรรมดิจิทัล จะมีขึ้นอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ซึ่งดีป้าได้เชิญ หน่วยงานสังกัดภาครัฐจากหลากหลายกระทรวง ตลอดจนภาคเอกชนที่มีพันธกิจเพื่อพัฒนาด้านสังคม รวม 53 หน่วยงาน อาทิ กระทรวงการคลัง, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงอุตสาหกรรม, สำนักนายกรัฐมนตรี, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI), สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TAGGA) และ สมาคมดิจิทัลคอนเทนท์ไทย (DCAT) ฯลฯ

Tag: #depa #digitalthailand #meeting #drivethailand