บริการ
TH
EN
TH
CN

“ดีป้าใต้ล่าง” จับมือ ศอ.บต. และ สพร. เตรียมความพร้อมหน่วยงานรัฐ ชายแดนใต้ พัฒนาสู่ Smart Government

17 มิถุนายน 2562, นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ผู้จัดการสาขาภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ให้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) เน้นความสำคัญของนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นกรอบแนวทางการดำเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยมีเป้าหมายสำคัญ 4 ข้อ คือ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม เตรียมความพร้อมของคนให้มีทักษะการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล และปฏิรูปการทำงานภาครัฐ

โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีการพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ที่เรียกว่า “เน็ตประชารัฐ” จนได้รับรางวัลจากระดับนานาชาติมาแล้ว และยังมีการโครงข่ายแพร่สัญญาณดิจิทัลครอบคลุมทั่วประเทศรวมถึงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เคยเป็นพื้นที่ห่างไกลจากศูนย์กลางของประเทศ เพื่อเป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล รวมทั้งการพัฒนา “เมืองอัจฉริยะ” ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้มีการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

ทั้งนี้ ศอ.บต. ตระหนักถึงการให้ความสำคัญของการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัล และให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐจากทุกส่วนงาน จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีและดิจิทัลแก่ข้าราชการยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เข้าใจแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 20 ปี ที่มี 6 ยุทธศาสตร์เป็นแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และนำไปสู่การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การสร้างมาตรฐานของข้อมูล การสร้างเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐบนพื้นที่ความมั่นคงปลอดภัย และขับเคลื่อนให้หน่วยงานสามารถดำเนินการตามนโยบาย และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเดียวกันทั้งประเทศ

เป้าหมายของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ คือ ใช้การประสานหน่วยงานภาครัฐ ภาคใต้สำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันให้ความเข้าใจทิศทางของภาครัฐและให้บุคลากรภาครัฐมีทักษะและความเชื่อมั่นในการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

Tag: #depa #digitalthailand