บริการ
TH
EN
TH
CN

เริ่มแล้ว! "ดิจิทัลซีอีโอ รุ่นที่ 3" หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สัปดาห์แรกเรียกน้ำย่อย เยี่ยมชมโรงงานโตโยต้า-โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

17-18 มกราคม 2563, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า นำโดย ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่และผู้อำนวยการหลักสูตรฯ และ ดร.อรฉัตร เลียงพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล พร้อมคณะดิจิทัลซีอีโอ รุ่นที่ 3 พร้อมด้วย เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรฯ ซึ่งล้วนเป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 84 ท่าน เปิดฉากหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดิจิทัลซีอีโอ รุ่นที่ 3) วันแรก (17 มกราคม 2563) เข้าร่วมศึกษาดูงาน บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โรงงานบ้านโพธิ์ โดยได้รับเกียรติจากคุณเจริญชัย ยิ่งจรูญกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้การต้อนรับและเยี่ยมชมการประกอบรถยนต์ ที่แสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ซึ่งนับว่าเป็นโรงงานแห่งความสมบูรณ์แบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (Ecological Factory)

โดยในช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมปฐมนิเทศ โดย ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ได้กล่าวต้อนรับเหล่า “Digital CEO#3” อย่างเป็นทางการ ต่อด้วยกิจกรรมสานสัมพันธ์ ซึ่งแบ่งกลุ่มตาม 4 เสาหลักของการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้แก่ Digital Economy , Digital Manpower , Digital Transformation และ Digital Society

สำหรับวันที่สอง (18 มกราคม 2563) ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลสุขภาพ ณ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โดยได้รับเกียรติจาก นพ.สีหราช ชิตรานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษหัวข้อ "Digital Healthcare System and Digital Marketing"