บริการ
TH
EN
TH
CN

“ดีป้า” ลงพื้นที่ระยองฮิ! ชุมชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ชาวบ้านยิ้มแป้นรายได้เพิ่มขึ้น

20 มกราคม 2563, จังหวัดระยอง - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า นำโดย นายวาฤทธิ์ ศิริพิทยาโรจน์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนันการพัฒนาชุมชน และตัวแทนสำนักงานสาขาภาคตะวันออก ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ฝึกอาชีพการเกษตรเพื่อครอบครัวคนพิการ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง ติดตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรอัจฉริยะส่งเสริมกลุ่มครอบครัวผู้พิการ โดยได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อควบคุมระบบการให้น้ำอัตโนมัติ ในพื้นที่แปลงปลูกผัก ทดแทนการใช้แรงงานของผู้พิการ โดยผู้พิการจะใช้เวลาที่เหลือจากการรดน้ำพืชผัก ไปใช้ในการบุกเบิกพื้นที่สำหรับแปลงปลูกผักให้มากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้เพิ่มให้แก่สมาชิก และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรแก่ผู้ศึกษาดูงานที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

โดยโครงการดังกล่าว ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community) ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้ชุมชนฐานรากเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน พัฒนาคุณภาพชีวิตและสอดคล้องกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน ตอบโจทย์ความต้องการของคนในชุมชนอย่างแท้จริง