บริการ
TH
EN
TH
CN

"ดีป้า" ร่วมมือพันธมิตร ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขับเคลื่อนธุรกิจ

20 มกราคม 2563, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ ดีป้า โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนฝ่าย Retail Business Division ธนาคารกสิกรไทย ในประเด็นความร่วมมือแนวทางการพัฒนาและการจัดสัมมนาด้าน Digital Transformation แก่กลุ่มลูกค้า/ผู้ประกอบการ SME ของธนาคารกสิกรไทย

โดย ดร.ปรีสาร กล่วว่า ปัจจุบัน Digital Disruption ได้เข้ามากระทบต่อภาคธุรกิจของไทยอย่างมาก การปรับตัวของผู้ประกอบการ SME โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลถือเป็นทางเลือกที่สำคัญในการทำให้ธุรกิจสามารถปรับตัวในยุคเศรษฐกิจดิจทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และในช่วงบ่าย ดร.ปรีสาร พร้อมด้วยผู้แทนสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนกองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรื่องความร่วมมือในการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจสตาร์ทอัพ ขับเคลื่อนธุรกิจบริการ โดยภายในกิจกรรมจะมีการจับคู่ธุรกิจระหว่าง SMEs ที่มีช่องทางการตลาดออนไลน์ และสตาร์ทอัพด้าน Logistic และ E-commerce เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจด้วยดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ดิจิทัลสตาร์ทอัพ และเชื่อมโยงเครือข่าย Logistic และ E-commerce