บริการ
TH
EN
TH
CN

"ดีป้า" ร่วม มธ. หารือแนวทางจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพเอไอ หนุนสร้างนวัตกรรมในอีอีซี

4 กุมภาพันธ์ 2563, ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต - ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พร้อมด้วย นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ (กลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิทัล) เข้าหารือ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ดร.ทพญ.ศิริวรรณ สืบนุการณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ ผศ.ดร.ธีระยุทธ โหรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ถึงความร่วมดำเนินการในโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence University Project (AI)

โดย ผอ.ใหญ่ดีป้า ได้นำเสนอภารกิจหลักในการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจดิจิทัลรอบด้าน ผ่านมาตรการต่าง ๆ ของดีป้า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคน, การพัฒนาดิจิทัลสตาร์ทอัพของไทย, การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มชุมชน, สังคม, ร้านค้า, การพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ ตลอดจนการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่สำคัญอย่าง ไทยแลนด์ดิจิทัลวัลเล่ย์ เป็นต้น

พร้อมกันนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งในด้านการเตรียมสถานศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาคนในทักษะใหม่ ๆ โดยแนวทางการหารือในครั้งนี้นอกจากจะมุ่งเน้นในการหาแนวทางความร่วมมือในโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence University Project (AI) แล้วยังได้มีการต่อยอดความร่วมมือในการที่จะพัฒนาหลักสูตรด้านดิจิทัลเพิ่มเติม, แนวทางการร่วมมือในการพัฒนากำลังคน, การพัฒนา Big Data ด้านสุขภาพ รวมถึง การพัฒนาด้านเกษตรและอาหาร โดยจะมีการร่วมหารือในรายละเอียดต่อไป เพื่อให้การดำเนินงานเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ ได้ร่วมเยี่ยมชม อาคาร SC 3 และ อาคารป๋วย 100 ปี ซึ่งเป็นอาคารที่ มธ. สร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมพื้นที่สาธารณะ 2 ข้อ ได้แก่ การสร้างชุมชน แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (TU community) โดยเน้นการสร้างศูนย์กลางในพื้นที่การศึกษาที่ชัดเจน และการส่งเสริม ศูนย์บริการประชาชน (TU public service) เพื่อขับเน้นเอกลักษณ์จากวิถีเดิมของการให้บริการประชาชนในย่านโดยรอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต