บริการ
TH
EN
TH
CN

“ดีป้า” ตะลุย 4 ชุมชน ฉะเชิงเทรา เร่งยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และคุณภาพชีวิตสู่ “ชุมชนดิจิทัล”

5 กุมภาพันธ์ 2563, จ.ฉะเชิงเทรา - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า นำโดย ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่ และทีมงานฝ่ายส่งเสริมและสนับสนันการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community) พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนผักสด ผลไม้แปรรูปบ้านหนองทราย อ.พนมสารคาม กลุ่มเกษตรกรพัฒนาเกษตรกร อ.พนมสารคาม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปตำบลสิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรแปรรูป อ.บ้านโพธิ์

สำหรับวิสาหกิจชุมชนผักสด ผลไม้แปรรูปบ้านหนองทราย อ.พนมสารคาม ดีป้า ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบ IoT เพื่อการตรวจวัดและควบคุมการเพาะปลูกในโรงเรือน ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) โดยผลิตพืชผักปลอดสารพิษ ผักปลอดภัยสูงเบอร์ 8 เพื่อจำหน่ายในตลาดเกษตรกร และโรงพยาบาล ซึ่งได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบ IoT ในโรงเรือนแก้ไขปัญหาสภาพอากาศแปรปรวน และการรบกวนของแมลงศัตรูพืชได้ เป็นทางออกสำคัญในการผลิตพืชผักปลอดภัยสู่ผู้บริโภค อีกทั้งยังทำให้พืชผักมีคุณภาพดี ลดระยะเวลาการเจริญเติบโต และปลูกได้ตลอดทั้งปี

ต่อด้วยลงพื้นที่กลุ่มเกษตรกรพัฒนาเกษตรกร อ.พนมสารคาม ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบ IoT ในการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันของเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังแปลงใหญ่เป็นพืชหลัก โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบ IoT ในการอบแห้งมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่าในการแปรรูปมันเส้นอบแห้ง ลดความไม่แน่นอนของปริมาณผลผลิตจากการแปรปรวนของสภาพอากาศ ยกระดับราคาต่อรองกับโรงงานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ของชุมชน

จากนั้นลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปตำบลสิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ ติดตามความก้าวหน้าโครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดสารตามศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาดูงานและฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่องการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน ประยุกต์เทคโนโลยี IoT แบ่งเป็น 5 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 1.ฐานตรวจคุณภาพวัดดิน 2. ฐานการตรวจวัดคุณภาพน้ำ 3. ฐานการผลิตสารอินทรีย์ 4.ฐานตรวจวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์ และ 5. ฐานควบคุมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้คุณค่าเทคโนโลยีในภาคการเกษตรแก่ผู้เข้ามาศึกษาดูงาน และอีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่ชุมชน

และ ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบ IoT ในกระบวนการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โดยกลุ่มแปรรูปสมุนไพรเพื่อชุมชนตำบลเทพราช อ.บ้านโพธิ์ ส่งเสริมกลุ่มที่ดำเนินการด้านสุขภาพวิถีไทยให้มีการนำระบบ IoT มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการอบแห้งสมุนไพรและผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน ลดปัจจัยความเสี่ยงหรืออุปสรรคในเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนตลอดทั้งปี

สำหรับทั้ง 4 โครงการฯ ดังกล่าวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community) เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดการพัฒนาเครื่องมือในการช่วยควบคุมการเจริญเติบโต ลดความสูญเสียของผลผลิต จากปัจจัยของสภาพอากาศ และทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนมีมาตรฐานและคุณภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรอีกทางหนึ่ง ควบคู่กับการสืบสานภูมิปัญญาของชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนสู่ชุมชนดิจิทัลต่อไป