บริการ
TH
EN
TH
CN

“ดีป้า” เหนือล่าง ปั้นระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ภาคเกษตรกร เพิ่มรายได้-ยกระดับคุณภาพชีวิต

7 กุมภาพันธ์ 2563, จังหวัดพิษณุโลก - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า สาขาภาคเหนือตอนล่าง โดยนายกฤษณะ กันทาธรรม นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ นางสาวปาริชาติ มณีท่าโพธิ์ นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตร เพื่อการตลาดอาหารปลอดภัย กรีนมาร์เก็ต พิษณุโลก จำกัด ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามความก้าวหน้า โครงการประยุกต์ใช้โมบายแอปพลิเคชันรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการและตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ สำหรับกลุ่มวิสาหกิจการเกษตรสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดอาหารปลอดภัยกรีนมาร์เก็ต จ.พิษณุโลก

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่ชุมชน จากเดิมวิสาหกิจนี้รับพืชผัก (ผลผลิต) จากเกษตรกรแบบไม่มีการนำระบบเข้ามาใช้ ทำให้เกิดปัญหาทางด้านการผลิต ซึ่งมีกระบวนการที่ซับซ้อน ทำให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมายของยอดการสั่งซื้อ คุณภาพไม่ได้ตามเป้า จึงเป็นที่มาของการพัฒนาระบบการจัดการสำหรับสหกรณ์และเกษตรกร เพื่อมาประยุกต์ใช้ในวิสาหกิจชุมชน

ซึ่งระบบการจัดการสำหรับสหกรณ์และเกษตรกรเป็นแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการ สหกรณ์การเกษตร เพื่อการตลาดอาหารปลอดภัย ที่เชื่อมโยงการจัดการบริหาร ระหว่างสหกรณ์กับเกษตรกร เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิต จัดการทรัพยากรด้านต่าง ๆ และติดตามประเมินผลการผลิตของเกษตรกร โดยมีการสรุปภาพรวมข้อมูลของสหกรณ์ ทำให้เห็นตัวเลขรายได้เพิ่มขึ้นและลดต้นทุนการสั่งซื้อต่อรอบได้อย่างชัดเจน ส่วนระบบการใช้งานของเกษตรกรจะเป็นการให้ความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในแปลงเกษตร และติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มเกษตรกรด้วยกันเอง

โดยดีป้า ได้ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการดังกล่าง ภายใต้มาตรการช่วยเหลือ หรืออุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community) เพื่อมุ่งส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และถ่ายทอดเทคโนโลยีของวิสาหกิจการเกษตร สหกรณ์การเกษตร เพื่อการตลาดอาหารปลอดภัยกรีนมาร์เก็ต ในกลุ่มชุมชนพื้นที่อื่น ๆ ที่สนใจ นำระบบการจัดการสำหรับสหกรณ์และเกษตรกร มาเป็นแนวทางแก้ปัญหาให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของเกษตรกรให้คุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายการสั่งซื้อ และส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม เป็นต้นแบบต่อไปในอนาคต