รู้จัก depa
Q&A
บริการ
TH
EN
TH
CN

“ดีป้า” จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างจิตสำนึกองค์กร “depa พันธุ์ดี ไม่มีโกง”

23 มิถุนายน 2563, อาคารดีป้า ลาดพร้าว – ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างจิตสำนึกองค์กร “depa พันธุ์ดี ไม่มีโกง” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมกล่าวคำประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และลงนามในคำประกาศเจตจำนงสุจริตฯ ก่อนถ่ายภาพแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง