บริการ
TH
EN
TH
CN

โครงการรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand : MIT)

โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติผู้ยื่นขอการรับรอง Made in Thailand

  • เป็นผู้ประกอบการ ที่มีแหล่งผลิตในประเทศไทย
  • ครอบคลุมนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา (ทะเบียนพาณิชย์ หรือได้รับการจดทะเบียนตามกำหนดของหน่วยงานราชการอื่น)

ประโยชน์ของการได้รับรอง Made in Thailand

ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง Made in Thailand จะได้ประโยชน์ในหลายด้านด้วยกัน อาทิ

  • สิทธิประโยชน์จากการให้แต้มต่อของภาครัฐ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้
  • สินค้าได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้นจากคู่ค้า / ผู้บริโภค
  • สร้างโอกาสในการขยายการค้าไปยังต่างประเทศที่นิยมสินค้าไทยได้มากขึ้น
  • สิทธิประโยชน์อื่นๆ ในอนาคต

เกณฑ์การพิจารณา MiT

  • สูตร 1,2 พิจารณาจากมูลค่าต้นทุนสินค้า MiT จะต้องได้เท่ากับหรือมากกว่า 40%
  • สูตร 3 พิจารณาจาก HS Code
  • สูตร 4 พิจารณาตามเงื่อนไขการผลิต Substantial Transformation (ST)

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://mit.fti.or.th/