บริการ
TH
EN
TH
CN

“ดีป้า เหนือบน” จับมือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คิกออฟ โครงการหมู่บ้านนักพัฒนาเกษตรดิจิทัล

29 มิถุนายน 2564, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า สาขาภาคเหนือตอนบน โดยนายปรัชญา โกมณี รักษาการผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วย รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรียวงเงิน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้, รศ.ดร.จำเนียร บุญมาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ, ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านนักพัฒนาเกษตรดิจิทัล Village of AgTech Maker (VAM)

โครงการดังกล่าว จะเป็นการดำเนินงานให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรดิจิทัลแบบครบวงจรในพื้นที่ภาคเหนือ เช่น ระบบ Smart Plantation Solution, IoT, Preciostion Farming, AI Drone Accelerator, Agriculture Big Data, Sensor Fusion เป็นต้น เพื่อให้เกิดการปฏิรูปภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งพัฒนาความเข้มแข็งของผู้ประกอบการภาคการเกษตรทั้ง SMEs, Digital Startup รวมถึงเกษตรกรทั่วทั้งประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจทางการเกษตร พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรใน Ecosystem ด้านการเกษตรให้ก้าวทันเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นแหล่งความรู้ที่เข้าถึงได้ง่าย และตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกร

โดยโครงการนี้ จะช่วยสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะเกษตรสมัยใหม่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรของประเทศ รวมถึงจะร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สาธิต และทดสอบ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ในสถานที่จริง ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ จากทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้และเครือข่ายพันธมิตร รวมพลังผลักดันโครงการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคต