บริการ
TH
EN
TH
CN

“ดีป้า เหนือบน” ชูเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตร เข้าถึง พึ่งได้ ลดต้นทุนเกษตรแปลงใหญ่ ชาวลุ่มน้ำลาว เจียงฮาย

27 กันยายน 2564, จังหวัดเชียงราย - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า สาขาภาคเหนือตอนบน ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ำลาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง มีการทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยมีสมาชิกมากกว่า 24 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ผลผลิตหลักของชุมชน คือ พืชผักสวนครัว, ข้าว และผลไม้ บนเนื้อที่จำนวนกว่า 500 ไร่ ที่ผ่านมาผลผลิตด้านการเกษตรมีการแข่งขันสูง ปริมาณผลผลิตมีมาก อายุสั้น ราคาผลผลิตตกต่ำ และยังเกิดปัญหาด้านความปลอดภัยในการการพ่นยา รวมถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งใช้งบประมาณในการจ้างแรงงานสูงขึ้น กว่าอดีตที่ผ่านมา ทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานสูงขึ้น รายรับและรายจ่ายไม่สมดุล เกิดปัญหาขาดทุนสะสม

โดย ดีป้า สาขาภาคเหนือตอนบน ได้เข้าไปให้คำแนะนำแก่วิสาหกิจชุมชนดังกล่าว ผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community) ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร (Drone) เข้ามาปรับใช้งาน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตร ทั้งในด้านการพ่น การกระจายอาหารพืชอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยสูง สามารถเพิ่ม ประสิทธิภาพในด้านการผลิตสินค้าการเกษตร

ที่สำคัญ เทคโนโลยีดังกล่าว ยังช่วยลดต้นทุนการผลิต ควบคุมคุณภาพของผลผลิตทางด้านการเกษตร ประหยัดเวลา ลดการใช้แรงงานคน พร้อมสร้างมูลค่าให้กับวิสาหกิจชุมชน สามารถรับจ้างพ่นยา ก่อให้เกิดรายได้อีกทางหนึ่ง รวมถึงขยายองค์ความรู้ส่งต่อชุมชนโดยรอบ สร้างชุมชนให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคต

หลักจากวิสาหกิจชุมชนดังกล่าว นำเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตรมาปรับใช้ ช่วยลดระยะเวลาจากเดิม 1 ไร่ ใช้แรงงานคนในการดำเนินงานประมาณ 30-40 นาที เหลือเพียง 1-2 นาทีต่อ 1 ไร่ สามารถทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ช่วยลดค่าแรงงานในการฉีดพ่น ได้มากกว่า 200,000 บาท สามารถประหยัดต้นทุนได้มากถึงร้อยละ 30 ทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ ชุมชนยังได้มีแผนการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร วางแผนให้บริการโดรนเพื่อการเกษตรกับประชาชนผู้สนใจพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงทำการติดตามผลการใช้งานโดรนเพื่อการเกษตรและเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย และทำข้อมูลการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชน และประชาชนได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อลดต้นทุน ลดแรงงานการทำงาน และเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตรให้มากขึ้น เพื่อให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป