บริการ
TH
EN
TH
CN

“ดีป้า เหนือบน” Transform วิสาหกิจฯ จ.เชียงราย ชูระบบ Traceability สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

4 ตุลาคม 2564, จังหวัดเชียงราย - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สาขาภาคเหนือตอนบน ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนห้วยสักฟาร์ม จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามผลสำเร็จของโครงการการวางแผนการปลูกและตรวจย้อนด้วย QR CODE ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community) มุ่งแก้ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการและตรวจสอบคุณภาพผัก เพื่อส่งออกไปยังห้างสรรพสินค้าและร้านค้าในจังหวัดเชียงราย

โดย depa สาขาภาคเหนือตอนบน ได้นำเทคโนโลยี Traceability และ ERP (Enterprise Resource Planning) มาใช้ตรวจสอบข้อมูลที่ถูกบันทึกโดยเกษตรกรในเรื่องการจัดการฟาร์ม สร้างแปลงปลูก สร้างแผนการปลูก บันทึกข้อมูลกิจกรรม การใส่ปุ๋ย การใช้ยา รวมไปถึงวันเริ่มต้นของการเก็บเกี่ยว และวันสุดท้ายของการเก็บเกี่ยว นอกจากนั้นยังแสดงข้อมูลส่วนตัวของเกษตรกร และยังแสดงตำแหน่งที่อยู่ของแปลงผ่านทาง Google Map ตลอดจนช่วยวางแผนและจัดการฐานข้อมูลภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้มีการบริหารและใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดต้นทุนและเพิ่มกำไรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอีกด้วย

หลังจากวิสาหกิจชุมชนฯ นำเทคโนโลยีดังกล่าว มาปรับใช้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ถึงร้อยละ 20 และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน 574,000 บาทต่อปี ที่สำคัญยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มต้นแบบในเรื่องการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการเกษตร โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มวิสาหกิจในพื้นที่อื่น ๆ ที่มีความสนใจเข้ามาศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการกระจายสินค้าของสมาชิกในกลุ่ม พร้อมขยายเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนฯ ทำให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้น ได้ผลผลิตมากขึ้น สร้างรายได้สู่ชุมชมอย่างยั่งยืนต่อไป