บริการ
TH
EN
TH
CN

depa หารือแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

3 พฤษภาคม 2565 2565, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดินหน้าหารือการจัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นำโดย ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ และสำนักงานฯ สาขาภาคใต้ตอนบน ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งการจัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลรายพื้นที่ และการจัดทำแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะของจังหวัด โดยมี นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม และมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ผลการหารือเบื้องต้น ที่ประชุมฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความยินดีที่ทาง depa จะเข้ามาช่วยส่งเสริมและสนับสนุนในการขับเคลื่อนการทำงานของจังหวัด เพื่อสนับสนุนให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี บรรลุเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสู่ “เมืองเกษตรมูลค่าสูง การท่องเที่ยวยั่งยืน สังคมเป็นสุข” โดยมุ่งเน้นการเสริมศักยภาพของพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างโอกาส ผลักดันเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของจังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ มุ่งเน้นขับเคลื่อนภาคเกษตร (Smart Farm) และและภาคท่องเที่ยว (Seamless Transportation) สู่เศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยเฉพาะด้าน Smart Mobility, Smart Living, Smart Economy, Smart Environment และ Smart Governance รวมทั้ง การพัฒนา City Data Platform เพื่อการเชื่อมโยงหรือการใช้งานข้อมูลในการบริหารจัดการและให้บริการในพื้นที่ต่อไป

โดยดีป้า จะนำประเด็นการหารือไปประกอบการจัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ต่อไป