บริการ
TH
EN
TH
CN

ดีป้า ร่วมหารือคณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เตรียมความพร้อมเปิดตัวศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X CENTER)

24 มกราคม 2566, ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X CENTER), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมด้วย ดร. วาริน รัชนานุสรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น เข้าพบ ดร. วีรชัย อาจหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ด้านอุทยานวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย นายสัตวแพทย์ สนัด วงศ์ทวีทอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการนวัตกรรมและคีย์แอคเคานต์ และนายชัยนันท์ แสงสุระธรรม ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบริการนวัตกรรมและคีย์แอคเคาท์ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว เพื่อหารือการเตรียมความพร้อมในการแถลงข่าวเปิดตัวศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X CENTER) อย่างเป็นทางการในวันที่ 10 มีนาคม 2566 ที่จะถึงนี้

ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center :Thailand Science Park & depa Acceleration Center) ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในรูปแบบความช่วยเหลือภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนา Platform และสร้าง Ecosystem ในการเร่งการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs Startup สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านนวัตกรรม ตั้งแต่การออกแบบและพัฒนาต้นแบบที่ครบวงจรอย่างรวดเร็ว โดยอาศัย Platform เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน การให้ความรู้ คำแนะนำและหน่วยงานที่มีเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับให้บริการออกแบบ บริการผลิตต้นแบบ การทดสอบคุณภาพตามมาตรฐานด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ดร.ชินาวุธ ยังได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนแนวคิดในการสานต่อความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุนการสร้างต้นแบบเพื่อร่วมดำเนินการในลักษณะเครือข่าย รวมถึงการต่อยอดการนำเอาสินค้าและบริการที่ได้รับการพัฒนาไปสู่ตลาดและผู้บริโภคในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างตรงเป้าหมายในอนาคตอีกด้วย ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงในการช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพมาตรฐาน และตรงความต้องการของตลาด เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ