บริการ
TH
EN
TH
CN

ดีป้า ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการสนับสนุนคูปองดิจิทัลให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

25 มกราคม 2566, อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า โดย ทีมงานฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Mini Transformation Voucher) ร่วมกับหน่วยงานร่วมบริหารโครงการ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และสมาคมเพื่อส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพ โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เข้าร่วม สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการแจกคูปองสนับสนุนให้กับเกษตรกรที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดรนฉีดพ่นทางการเกษตร ซึ่งใช้บริการของผู้ให้บริการดิจิทัล บริษัท ไมโคร กรีน อินโนเวชั่น จำกัด และการชี้แจงโครงการจากทางดีป้า และการสัมภาษณ์เกษตรกร เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากการเข้าร่วมโครงการ

โดยเกษตรกรได้แสดงความเห็นถึงโครงการว่าเป็นโครงการที่ดี ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการจ้างแรงงาน ในการฉีดพ่น ลดเวลาการฉีดพ่นจากเดิมใช้เวลา 3-4 วัน เหลือเพียง 1 ชั่วโมง ทำให้มีเวลาไปทำกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ผลผลิตหลังจากใช้เทคโนโลยีดีขึ้น มีปริมาณเพิ่มขึ้น ค่าแป้งในหัวมันก็สูงขึ้น และท่อนพันธุ์ก็มีคุณภาพดี สามารถใช้ในการเพาะปลูก รอบถัดไป หรือจำหน่ายท่อนพันธุ์ก็มีราคาสูงขึ้น ซึ่งเกษตรกรทุกท่านที่เข้าร่วมต่างชื่นชม และอยากให้มีโครงการแบบนี้เรื่อยๆ

สำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Mini Transformation Voucher) นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลแล้ว ยังเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการดิจิทัล และสามารถบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการเกษตรในพื้นที่อย่างสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดสระแก้ว ที่ช่วยอำนวยความสะดวก ในการประสาน และชี้แจงรายละเอียดให้กับเกษตรกร ทำให้เกษตรกรได้ยกระดับ และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดต้นทุน และสามารถ เพิ่มรายได้ ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนั่นเอง