บริการ
TH
EN
TH
CN

depa จับมือ กระทรวงแรงงาน เพิ่มศักยภาพแรงงานไทย เพื่อสร้างเศรษฐกิจไทยในอนาคต

วันที่ 27 มกราคม 2566, กระทรวงแรงงาน - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน “การส่งเสริมการมีงานทำ” ร่วมกับ กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนาม นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีโอกาสในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และความถนัดของตนเองให้เหมาะสมกับความต้องการแรงงานในอนาคต ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นการมุ่งเน้นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ของสำนักงานฯ ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” ของกรมจัดหางานได้ นับได้ว่าการร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นช่องทางหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความพร้อมในการทำงานให้กับภาคอุสาหกรรม รวมทั้งเป็นแรงขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจไทยได้