บริการ
TH
EN
TH
CN

depa เปิดบ้านต้อนรับคณะนักศึกษาจาก University of Delaware, USA ในโครงการ"ผู้พิการศึกษาและวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย" (Thailand DIST/ENTR Winter 2023)

26 มกราคม 2566, กรุงเทพมหานคร - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า นำโดย นางสาวสุชนา สินธวถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง (ฝสม.) และทีมงานฝ่าย ต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกา และอาจารย์รวมกว่า 30 คน ภายใต้โครงการ "ผู้พิการศึกษาและวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย 2023 (Thailand DIST/ENTR Winter 2023)" ภายใต้ความร่วมมือกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และประสบการณ์ในมิติต่าง ๆ เกี่ยวกับคนพิการในประเทศไทย และศึกษารูปแบบการบริหารจัดการวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยการศึกษาดูงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ของประเทศไทย ผ่านแนวนโยบายการผลักดันคนพิการให้มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม โดยลดการพึ่งพากลไกของรัฐบาล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างยั่งยืน

ในการนี้ นางสาวสุชนาได้เป็นวิทยากรที่บรรยายถึงแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยทักษะดิจิทัลของประเทศไทย ตั้งแต่การกำหนดแนวนโยบายการเข้าถึงสื่อโทรคมนาคมอย่างทั่วถึงเท่าเทียม หรือ USO Mission การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Inclusive Society ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development Goals, SDGs) สู่การประกอบอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการและกลุ่มเปราะบาง ที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการส่งเสริมกำลังคนดิจิทัลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ด้วยภารกิจของดีป้าที่มุ่งมั่นให้เกิดระบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem) ผ่านมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนของดีป้า อาทิ การพัฒนาด้านกำลังคนดิจิทัล การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจดิจิทัลในด้านการเกษตร ชุมชนและผู้ประกอบการ SME การพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาดิจิทัล รวมถึงสถาบันและโครงการพิเศษต่างๆ อาทิ การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ, การส่งเสริมสตาร์ทอัพไทย และ Thailand Digital Valley (TDV) ต่อยอดความสำเร็จจากการดำเนินงานของดีป้ากว่า 6 ปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ฝสม.ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับคนพิการกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเดลาแวร์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการวิจัยและพัฒนาคนพิการเป็นอันดับต้นของสหรัฐอเมริกา รวมถึงได้หาแนวทางความร่วมมือในอนาคตร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา ต่อยอดภารกิจหลักที่ ฝสม.มุ่งส่งเสริมให้คนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ คนสูงอายุ คนพิการ และผู้มีรายได้น้อย มีโอกาสที่จะเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโอกาสทางการศึกษา การทำงานและความเข้าใจในองค์ความรู้ดิจิทัลต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของตนเองได้ในสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไป