บริการ
TH
EN
TH
CN

พลิกโฉมการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้ง ผสานเนื้อหาและความบันเทิง สู่การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Digital Manpower Series: Coding Thailand for the 21st Century)

จากรายงานของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ เกี่ยวกับความคืบหน้าของประเทศไทยตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDG) พบว่าประชาชนในประเทศไทยในทุกวัยยังขาดทักษะที่เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนรู้ อาทิ ทักษะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ รวมไปถึงทักษะด้านการคิดอย่างมีระบบ (Critical thinking) ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการจ้างงานเยาวชนต่ำที่สุดในภูมิภาค แต่การเปิดเสรีของอาเซียนทำให้ประชาชนและเยาวชนในปัจจุบันต้องพัฒนาตนเองให้พร้อมสำหรับการทำงานในระดับภูมิภาคเช่นกัน โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีเพื่อให้เท่าทันการแข่งขัน โดยจากรายงานความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ทั่วโลกจำนวน 144 ประเทศ (World Economic Forum Global competitiveness Index ปี 2014-2015) ระบุว่าประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันอยู่ในอันดับที่ 31 จาก 144 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับ 10 ในกลุ่มประเทศในเอเชีย รองจากประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไต้หวัน กาตาร์ ซาอุดิอาระเบีย มาเลเซีย เกาหลีใต้และจีน ตามลำดับ

ด้วยภาวะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลของประเทศ ซึ่งมีอิทธิพลครอบคลุมตั้งแต่เรื่องการใช้ชีวิต การทำงาน รวมถึงการศึกษา จึงเป็นแรงพลักดันให้แนวคิดแบบใหม่ๆต่อการจัดการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยมุมมองที่ว่าผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันและต่างก็มีเอกลักษณ์ของตน ดังนั้น การจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ย่อมต้องมีการปรับเปลี่ยนและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์และวิธีการที่กระทำได้ยากหรือไม่สามารถทำได้ในอดีต การพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับประเทศ จึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการพัฒนากำลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัลโดยการกระตุ้นความสนใจในวิชาสาขาดิจิทัลซึ่งเป็นหนึ่งของกลุ่ม STEM Education ในกลุ่มเยาวชนและบุคคลทั่วไปจะช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐานให้ได้ใช้วิเคราะห์ แก้ปัญหา และใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในทุกอาชีพ และเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานที่สามารถต่อยอดไปถึงการพัฒนาทักษะดิจิทัลในระดับสูง ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม การศึกษา และสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนเศษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ Coding Thailand โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงเกิดขึ้นโดยร่วมมือกับ Code.org องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระดับโลก พร้อมด้วย Microsoft, Google, Cisco, IBM, และพันธมิตรด้านการศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับประเทศ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมถึงฝึกฝนกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ต่อยอดความคิดเป็นนวัตกรรมดิจิทัล อันเป็นฐานรากสำคัญในการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลเพื่อเข้าสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบผ่านการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) และการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่มีความหมายต่อตนเอง จากการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการคิดและการแสวงหาความรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติจริง ให้ผู้เรียนค้นพบความรู้ และประสบการณ์ด้วยตนเองโดยผ่าน การเล่นเกมส์ กิจกรรม VDO และ สื่อ Multimedia ในรูปแบบที่สนุก ไม่เครียด และท้าทายให้ศึกษาต่อยอดไปเรื่อย ๆ

โดยแพลตฟอร์ม Coding Thailand ระยะแรกได้ดำเนินการพัฒนาเสร็จตั้งแต่กลางปี 2561 เด็ก เยาวชน ผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายที่ codingthailand.org โดยปัจจุบันมีผู้เข้าใช้กว่า 40,000 คน และกำลังได้รับการพัฒนาต่อยอดไปยังระยะที่ 2 ภายในต้นปี 2562