บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ฯ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 24-29 พฤศจิกายน 2565 : download
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2565 – 5 มกราคม 2566 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 6 มกราคม 2566 : download

ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2565

ประกาศยกเลิก : download

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2566