บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์กรณีศึกษาผู้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนที่ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวีตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร

ราคากลาง ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562