บริการ
TH
EN
TH
CN

การประกวดราคาการจ้างเหมาบริการผู้มาติดต่อ และรับ-ส่งเอกสารภายในสำนักงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 : download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563