บริการ
TH
EN
TH
CN

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการพื้นที่ ของอาคารศูนย์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น ในพื้นที่ไทยแลนด์ดิจิทัลวัลเลย์ พ.ศ. 2563

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการพื้นที่ หรือสถานที่ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ของอาคารศูนย์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup Knowledge Exchange Centre) ในพื้นที่ไทยแลนด์ดิจิทัลวัลเลย์ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด