บริการ
TH
EN
TH
CN

การเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๓๐ เครื่อง ครั้งที่ ๒

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 : :download

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2565