บริการ
TH
EN
TH
CN
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการพัฒนาบริการ Smart Solution 7 ด้าน สำหรับเมืองอัจฉริยะ 4 พื้นที่ เพื่อยกระดับเมืองน่าอยู่เมืองทันสมัยเพื่อคนไทยเท่าเทียมและเท่าทัน

ดาวน์โหลด

กลุ่มเป้าหมาย: เมืองอัจฉริยะ

พื้นที่ดำเนินการ: ทั่วประเทศ

รายละเอียดโครงการ:

เปิดรับสมัคร : 16 กุมภาพันธ์ 2566 - 16 มีนาคม 2566

พิจารณาโครงการ : วันที่ 1 มีนาคม 2566 - 12 เมษายน 2566

ประกาศผล: ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

คุณสมบัติ: หน่วยงานภาครัฐที่มีพื้นที่ได้รับการประกาศรับรองตราสัญลักษณ์ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ หน่วยงานรัฐที่ได้รับสิทธิในการให้บริการในพื้นที่เมืองที่ได้รับการประกาศรับรองตราสัญลักษณ์