บริการ
TH
EN
TH
CN
ดีป้าเปิดรับพันธมิตรร่วมเติมทักษะดิจิทัลนักศึกษาวัยหางานเพิ่มโอกาสทางอาชีพคนรุ่นใหม่นอกสายไอที ครั้งที่ 2

ดีป้าเปิดรับพันธมิตรร่วมเติมทักษะดิจิทัลนักศึกษาวัยหางานเพิ่มโอกาสทางอาชีพคนรุ่นใหม่นอกสายไอที ครั้งที่ 2

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการให้ทุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Scholarship) ภายใต้โครงการรัฐร่วมเอกชนสร้างทักษะดิจิทัลใหม่เรียนจบไม่ตกงาน สำหรับนักศึกษา/ ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาทั่วไป ที่เตรียมความพร้อมเข้าสู่สายงานดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 2

ดาวน์โหลด

กลุ่มเป้าหมาย: หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน

พื้นที่ดำเนินการ: ทั่วประเทศไทย

รายละเอียดโครงการ:

เปิดรับสมัคร: ระยะเวลาการรับสมัคร : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2566

พิจารณาโครงการ : วันที่ 3 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2566

ประกาศผล: ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

คุณสมบัติ: หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน

เอกสารดาวโหลดแบบฟอร์มการรับสมัครของโครงการ