บริการ
TH
EN
TH
CN

ดีป้า เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลระดับอาชีวศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment) และ มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรม และนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Private Investment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลระดับอาชีวศึกษา เพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต

ดาวน์โหลด

กลุ่มเป้าหมาย: สถาบันการอาชีวศึกษาของรัฐ และสถาบันการอาชีวศึกษาของเอกชน

พื้นที่ดำเนินการ: ทั่วประเทศไทย

รายละเอียดโครงการ:

เปิดรับสมัคร : ระยะเวลาการรับสมัคร : วันที่ 28 ธันวาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

พิจารณาโครงการ : วันที่ 16 มกราคม - 31 มีนาคม 2566

ประกาศผล: ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566

คุณสมบัติ:

 1. สถาบันการอาชีวศึกษาของรัฐ
  • ต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานตามระเบียบที่สำนักงานกำหนด
  • กรณีเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ให้แสดงหนังสือรับรองนิติ บุคคล ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่มีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน และต้อง ยื่นบัญชีงบการเงินตามที่ราชการกำหนด
  • ไม่เป็นผู้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นในโครงการเดียวกันในระหว่างการ ยื่นข้อเสนอโครงการจนถึงพิจารณาโครงการ เว้นแต่ทุนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ำซ้อนกับ ค่าใช้จ่ายที่ขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนจากสำนักงาน
  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือผู้ต้องโทษใน คดีอาญา อันอาจมีผลต่อความสามารถในการดำเนินงานให้สำเร็จตามข้อผูกพันของ โครงการกับสำนักงาน
 2. สถาบันการอาชีวศึกษาของเอกชน
  • ต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานตามระเบียบที่สำนักงานกำหนด
  • เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่ร้อยละห้าสิบ เอ็ดของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และต้องแสดงหนังสือรับรอง นิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ที่มีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน รวมทั้ง ยื่นบัญชีงบการเงินตามที่ราชการกำหนด ทั้งนี้ กรณีเป็นนิติบุคคลรูปแบบอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ พิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุนเป็นกรณีไป
  • กรณีเป็นองค์การเอกชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะต้องมี วัตถุประสงค์โครงสร้างและกรรมการขององค์การที่ชัดเจน
  • ไม่เป็นผู้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นในโครงการเดียวกันในระหว่างการ ยื่นข้อเสนอโครงการจนถึงพิจารณาโครงการ เว้นแต่ทุนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ำซ้อน กับค่าใช้จ่ายที่ขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนจากสำนักงาน
  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือผู้ต้องโทษใน คดีอาญา อันอาจมีผลต่อความสามารถในการดำเนินงานให้สำเร็จตามข้อผูกพันของ โครงการกับสำนักงาน