บริการ
TH
EN
TH
CN
ประกาศว่าด้วยเรื่องสำนักงานฯ แนวทางการจัดเก็บรายได้จากค่าธรรมการให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเข้าถึงบริการภาครัฐและมาตรฐาน

แนวทางการจัดเก็บรายได้จากค่าธรรมการให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเข้าถึงบริการภาครัฐและมาตรฐาน

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง แนวทางการจัดเก็บรายได้จากค่าธรรมเนียมการให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและ นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเข้าถึงบริการภาครัฐและมาตรฐาน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง แนวทางการจัดเก็บรายได้จากค่าธรรมการให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเข้าถึงบริการภาครัฐและมาตรฐาน

ดาวน์โหลด