บริการ
TH
EN
TH
CN

สร้างอนาคตเด็กไทย สู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืนกับ Coding Thailand

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ “Make The Future , Coding Thailand” เพื่อประชันไอเดียและแผนธุรกิจในการพัฒนา Coding Thailand สู่แพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ยั่งยืน พร้อมโอกาสรับทุนสนับสนุน 10 ล้านบาท*

เปิดรับสมัครวันนี้ - 16 สิงหาคม 2562

การพิจารณาโครงการ

รอบที่ 1 : คณะกรรมการฯ พิจารณาจากแนวคิดและแผนธุรกิจ ตามเอกสารที่ผู้สมัครนำส่ง ภายใน 7 วันทำการหลังจากปิดรับสมัคร เพื่อคัดเลือกแผนธุรกิจเพื่อเข้าสู่รอบการนำเสนอ (Pitching)

รอบที่ 2 : ผู้ผ่านเข้ารอบต้องนำส่ง Final Pitching Deck ก่อนวันนำเสนอไม่น้อยกว่า 2 วัน ทั้งนี้รายละเอียด กำหนดการ และ ลำดับการนำเสนอ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

กรอกข้อมูลผู้สมัครและส่งเอกสาร ที่นี่

รายละเอียดโครงการและการรับสมัคร

เกี่ยวกับ Coding Thailand

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ 02-026-2333 ต่อ 4101-4109 อีเมล [email protected]

หมายเหตุ :

• ผู้สมัคร ต้องเป็น นิติบุคคล วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม องค์การเอกชน หรือ สถาบันการศึกษา และต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานฯตามระเบียบที่สำนักงานฯกำหนด

• ผู้สมัครต้องนำส่งเอกสารให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผนธุรกิจ และ Pitching Deck ซึ่งสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างตามลิงค์ลงทะเบียน

• โครงการนี้จะต้องดำเนินแล้วเสร็จตามแผนงานภายใน 3 ปี โดยมีทุนสนับสนุน (Matching Fund)* สูงสุด 10 ล้าน ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่สำนักงานฯกำหนด

*ภายใต้เงินสนับสนุนดังกล่าว เป็นเงินทุนที่ปราศจากภาระในการจ่ายดอกเบี้ยในระหว่างระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และไม่ต้องมีการชำระเงินต้นและ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือหลักประกันใดๆ โดยระหว่างระยะเวลาการปราศจากภาระในการจ่ายดอกเบี้ยให้เป็นสัญญาการชำระเป็นส่วนแบ่ง จากกำไรสุทธิหลังภาษีให้กับสำนักงานฯ สูงสุดไม่เกินร้อยละ 15 และเมื่อครบระยะเวลา 3 ปี ให้ผู้ที่ได้รับการช่วย เหลือหรือการอุดหนุนชำระคืน เงินสนับสนุนให้แก่สำนักงานเต็มจำนวน หรือแปลงมูลค่าเงินช่วยเหลือหรือการอุดหนุนโดยแปลงเป็นการถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าร่วมทุนกับบุคคลอื่นตามมารตรา 43 (4) ของพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 โดยคำนวณมูลค่าจากเงินที่ได้รับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนสำนักงาน ณ วันลงนามในสัญญา บวกดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง หรือมูลค่าหุ้นตามที่ตกลงไว้ ตั้งแต่วันเสนอข้อรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงในสัญญาอย่างหนึ่งอย่างใด