รู้จัก depa
บริการ
TH
EN
TH
CN

รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2563

รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2563 (แบบ สขร.1) : download
ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563