บริการ
TH
EN
TH
CN

Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment หัวข้อ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพ และการแพทย์ ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศสำนักงาน ฯ เรื่อง การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรืออุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หัวข้อ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพ และการแพทย์ ขอนแก่น

ดาวน์โหลด