บริการ
TH
EN
TH
CN

การเชิญชวนเพื่อเข้าร่วมจัดแสดงของที่ระลึก ของฝาก ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมฝีมือ ในอาคารแสดงประเทศไทย ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ประกาศ สนง. เรื่อง การเชิญชวนเพื่อเข้าร่วมจัดแสดงของที่ระลึก ของฝาก ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมฝีมือ ในอาคารแสดงประเทศไทย ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ดาวน์โหลด

รายละเอียดการส่งข้อเสนอโครงการ

ต้องเป็นข้อเสนอโครงการจากนิติบุคคล หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐหรือเอกชน เพื่อจัดแสดงในส่วนของที่ระลึก ของฝาก ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมฝีมือ ในอาคารแสดงประเทศไทย ณ เมืองดูไบ ขนาด ๒๑.๖๓ ตารางเมตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้


คุณสมบัติผู้เสนอโครงการ

 • เป็นนิติบุคคล หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐหรือเอกชนที่มีความสามารถในการวางแผนและจัดแสดงในส่วนของที่ระลึก ของฝาก ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมฝีมือทั้งระบบ
 • มีฐานะการเงินที่มั่นคง เพียงพอ ที่จะบริหารจัดการได้ตลอดระยะเวลาการจัดแสดงงาน
 • สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเณฑ์และระเบียบปฏิบัติของประเทศเจ้าภาพ
 • ควรมีประสบการณ์การบริหารจัดการงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ

หลักเกณฑ์การพิจารณา

 • ผลการดำเนินงาน ประสบการณ์ที่ผ่านมาของผู้นำเสนอโครงการ
 • แผนการดำเนินงานการจัดแสดงในส่วนของที่ระลึก ของฝาก ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมฝีมือและรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงวิธีการบริหารจัดการสินค้า การบริหารจัดการสต๊อก และการบริหารจัดการคน ตลอดระยะเวลาการจัดงาน World Expo 2020 Dubai
 • สัดส่วนของสินค้าที่นำมาขาย แบ่งเป็นสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร (Non-Food) ร้อยละ ๗๐ และสินค้าอาหาร (Food) ร้อยละ ๓๐ ซึ่งตรงกับแนวความคิดของการจัดงานและกลุ่มเป้าหมาย
 • สินค้าตัวอย่างที่จะนำมาขาย โดยต้องเป็นสินค้า Premium ของไทย มี Packaging สวยงาม พร้อมหลักเกณฑ์ในการตั้งราคาสินค้า
 • แนวทางและรูปแบบที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยหรือสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยได้เป็นที่รู้จักในเวทีระดับนานาชาติ
 • สินค้าที่ระลึกของอาคารแสดงประเทศไทยโดยใช้ตราสัญลักษณ์ มาสคอต หรือสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่สื่อความหมายถึงอาคารประเทศไทย ที่ผู้เสนอโครงการต้องออกแบบและจัดทำในนามอาคารแสดงประเทศไทย
 • ช่องทางการประชาสัมพันธ์อาคารแสดงประเทศไทยและของที่ระลึก ของฝาก ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมฝีมือที่จัดแสดงอยู่ในพื้นที่
 • ความพร้อมในการนำเข้าสินค้ามายังเมืองดูไบ สำหรับการผ่านพิธีการทางศุลกากร พร้อมรับผิดชอบดำเนินการขออนุญาต และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการขนส่งสินค้าเอง

ขอเชิญชวนผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในเวลาราชการ โดยส่งเอกสารสมัครมายังฝ่ายเลขานุการ ทาง e-mail : Kingkade.ni@depa.or.th ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติขั้นต้น ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทาง website ของ depa ที่ https://www.depa.or.th/th

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาคารแสดงประเทศไทยได้ที่ http://expo2020dubaithailand.com


เอกสารใบสมัครและรายละเอียดแนบท้ายประกาศได้ดังนี้