บริการ
TH
EN
TH
CN

ขอเชิญผู้ประกอบการและนักพัฒนาซอฟต์แวร์ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ “ASEAN ICT Awards 2018”

วันที่: 10/04/2561 | ส่วนกลาง

ขอเชิญผู้ประกอบการและนักพัฒนาซอฟต์แวร์ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ
“ASEAN ICT Awards 2018”
เวทีการแข่งขันระดับ ASEAN ที่จะส่งเสริมศักยภาพและทำให้ผลงานของท่านในระดับสากล
 
ASEAN ICT Awards 2018 เป็นการแข่งขันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในระดับอาเซียน เพื่อส่งเสริม พัฒนา และสร้างแรงจูงใจให้แก่นักพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน ให้เกิดการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นในวงการ โดยรางวัลดังกล่าวจะเป็นตัวบ่งชี้ทิศทางศักยภาพและความสามารถของ ICT ในภูมิภาคอาเซียน และบทบาทของภาค ICT ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอาเซียน
 
เปิดรับสมัครตั้งแต่
วันนี้ – ถึง 30 เม.ย. 2561
 
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

 1. เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกนรรมซอฟต์แวร์ไทยได้มีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และได้เห็นถึงศักยภาพของผู้แข่งขันทางธุรกิจด้านซอฟต์แวร์จากทั่วโลก
 2. เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในระดับประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
 3. เพื่อเพิ่มโอกาสต่อยอดด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย
 4. เพื่อส่งเสริมให้ผลงานวิจัยและพัฒนาสิ่งสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักพัฒนาเป็นที่รู้จักและยอมรับ

 
ประเภทของการประกวด

 1. Public Sector (PUB)
This consists of ICT products which are public-sector related, such as e-government.
ผลิตภัณฑ์หรือบริการด้าน ICT ที่มีความเกี่ยวข้องกับการภาครัฐหรือบริการสาธารณะ อาทิ e-government
 1. Private Sector (PRV)
This consists of ICT products which are private-sector related, such as Industrial application, e-logistics and supply chain management, finance industry application, communication, e-health, tourism and hospitality.
ผลิตภัณฑ์หรือบริการด้าน ICT ที่มีความเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม อาทิ แอพพลิเคชั่นสำหรับอุตสาหกรรม (Industry Application) การบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโช่อุปทาน (e-Logistics and Supply Chain Management) แอพพลิเคชั่นสำหรับอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร (Finance Industry Application) การติดต่อสื่อสาร (Communication) ระบบบริการสุขภาพ (e-Health) ท่องเที่ยวและบริการ (Tourism and Hospitality)
 1. Corporate Social Responsibility (CSR)
This consists of ICT products which support the community in the member state’s society with the aim to promote the rights and needs of particular groups, or of improving the wellbeing, quality of life and standard of living with the ultimate intent to bridge the digital divide.
ผลิตภัณฑ์หรือบริการด้าน ICT ที่สนับสนุนชุมชนในสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมสิทธิและความต้องการของแต่ละกลุ่ม ปรับปรุงคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่และมาตรฐานการครองชีพของชุมชน เพื่อลดช่องว่างด้านดิจิทัล (Digital Divide)
 1. Digital Content (DLC)
This consists of products which are related to the process of combining text, sound, pictures, and videos that holds the attention (i.e. entertainment), in the form of multimedia, infotainment, immersion and interaction.
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรวบรวมข้อความเสียง รูปภาพและวิดีโอ ในรูปแบบมัลติมีเดีย เพื่อสร้างความสนใจ (ความบันเทิง) สาระบันเทิง และปฏิสัมพันธ์
 1. Start-Up Company (STC) (Company registration must not more than 3 years)
This consists of innovative and potentially superior ICT products that are still at the early stage of inception developed by an ICT company.
นวัตกรรมด้าน ICT ที่พัฒนาขึ้นโดยผู้ประกอบการด้าน ICT ที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการก่อตั้ง (ต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนไม่เกิน 3 ปี)
 1. Research and Development (RND)
This consists of ICT products that are being newly researched and created with new knowledge, processes, product and services to meet the demands of the market.
ผลิตภัณฑ์และบริการด้าน ICT ที่ถูกค้นคว้า วิจัยและสร้างขึ้นใหม่ด้วยความรู้ กระบวนการ ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

 
วิธีการรับสมัคร
กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://www.goo.gl/forms/WwKu80xxCtTk12BE3

 • ในกรณีที่ทีมงานไม่สามารถติดต่อท่านได้ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
   
  กำหนดการ
 
เปิดรับสมัคร  วันนี้ – 30 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธินำเสนอผลงาน  10 พ.ค. 61
นำเสนอผลงานรอบคัดเลือก   18 พ.ค.61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อเป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2561                          

การอบรมเตรียมความพร้อม
 • อบรมเตรียมความพร้อม ครั้งที่ 1                               
 • อบรมเตรียมความพร้อม/นำเสนอผลงาน ครั้งที่ 2             
 • อบรมเตรียมความพร้อม (สำหรับรอบสุดท้าย)                 
15 มิ.ย.61
29 มิ.ย.61
12 ต.ค.61
การตัดสินรอบ online 1-31 ส.ค.61
การตัดสินรอบสุดท้าย (Bali, Indonesia)    17-19 ต.ค.61
งานประกาศรางวัล (Bali, Indonesia)         จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

 

***หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์ depa
 
หลักเกณฑ์การตัดสิน

Criteria Sub Criteria PUB PRV CSR DLC STC RND
Strategy
Planning/Unique Selling Proposition
Innovation / / /   /  
Problem Solving / / / /   /
Public Value /   /      
Transparency & Impact on Quality of Life /          
Marketing Strategy   /   / / /
Customers   / / /   /
Uniqueness       /   /
Financial         /  
Competitive Advantage & Differentiation         /  
Market Entry/IPR         /  
Implementation/Operation Efficiency / / / /   /
Performance / / / /   /
Quality / / / / / /
Reliability / / / /   /
Scalability         /  
Team Organizational Structure         /  
Stakeholder         /  
Presentation Organization of Presentation / / / / / /
Enquiries / / / / / /
 • เกณฑ์การพิจารณาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

  สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการส่งผลงานเข้าประกวด
 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกที่มีคะแนนสูงสุดของแต่ละประเภทการประกวด ในระดับประเทศ จะได้รับเงินรางวัลสนับสนุนผลงาน มูลค่า 40,000 บาท
 2. ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 18 ผลงาน จะได้รับการเข้าอบรมเตรียมความพร้อม (สำหรับส่งผลงานรอบออนไลน์) อย่างน้อยจำนวน 2 ครั้ง
 3. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนจัดทำวิดีโอคลิปนำเสนอผลงานจากสำนักงาน โดยท่านสามารถนำวิดีโอคลิปไปใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการตลาด หรือนำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจในโอกาสต่อไปได้
 4. หากผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายของการประกวด ท่านจะได้รับการสนับสนุน ค่าเดินทางและที่พัก จากทางผู้จัดงาน ASEAN ICT Awards 2018 เพื่อนำเสนอผลงานในการตัดสินรอบสุดท้าย ณ ประเทศอินโดนีเซีย
 5. ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรจากทางผู้จัดงาน ASEAN ICT Awards 2018

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
เลขที่ 120 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 081-833-4915
Email: [email protected]