บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนล่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนล่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ฯ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 17 – 22 กุมภาพันธ์ 2565 : download

ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศราคากลาง: download
ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 - 17 มีนาคม 2565 : download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 18 มีนาคม 2565
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 2565