บริการ
TH
EN
TH
CN

ดีป้า จับมือ สวทช. เผยโฉมขุนพลซอฟต์แวร์ไทยรั้งแชมป์ CMMI ในอาเซียน พร้อมยกระดับภาพลักษณ์และอุตฯซอฟต์แวร์ไทยก้าวไกลระดับสากล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) ประกาศความสำเร็จ ผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยครองแชมป์ประเทศที่ได้รับรอง CMMI มากสุดในภูมิภาคอาเซียนอย่าง ต่อเนื่อง พร้อมจัดงานมอบโล่แสดงความยินดีแก่ 16 บริษัทซอฟต์แวร์ไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล CMMI จาก “โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI” ประจาปี 2559 ที่ depa ร่วมกับ สวทช. ดาเนินการขึ้น เพื่อเสริมแกร่งและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยสามารถพัฒนาและ สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีระบบ มาตรฐาน และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมยกระดับภาพลักษณ์ธุรกิจและ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยเป็นที่ยอมรับและเติบใหญ่ในตลาดระดับสากล

ดร.สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย ผู้เชี่ยวชาญงานพิเศษ ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล สานักงานส่งเสริม เศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) และโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ได้ร่วมดาเนินการในโครงการส่งเสรมิ ใหผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI มา อย่างต่อเนื่อง โดยการดาเนินโครงการฯ ที่ผ่านมาเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559-2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อ มุ่งเน้นการส่งเสริมผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์และขอการรับรอง มาตรฐาน CMMI ทั้ง CMMI for development และ CMMI for services ในระดับที่ 2 และ 3 เพื่อยกระดับและ ปรับปรุงประสทิธิภาพการผลิตและการบรหิ ารจัดการคุณภาพของซอฟต์แวร์ตลอดจนการบริการด้านซอฟต์แวร์ให้ มีศกั ยภาพที่จะเติบโตและขยายกิจการเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้ นอกจากนี้ โครงการฯ ยังมุ่งเน้นการพัฒนา และสร้างบุคลากรของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ด้านกระบวนการพัฒนาและบริการซอฟต์แวร์ให้มี ศักยภาพเพิ่มขึ้นอีกด้วย

โดยผู้ประกอบการซอฟต์แวร์จานวน 16 ราย ที่ได้ผ่านกระบวนการเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐาน CMMI จนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความสาเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์ไทย ที่ครองแชมป์ประเทศที่ได้รับรอง CMMI มากสุดในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของ ผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์ไทย ที่พร้อมในการผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และ บริการของบริษัทเพื่อให้อตุสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทยมีความเข้มแข็งและมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาด ซอฟต์แวร์ระดับสากลมากขึ้นต่อไป ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อานวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) และโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ ดิจิทัล (depa) ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยอย่างต่อเนื่อง โดยริเริ่ม โครงการสนับสนุนผู้ประกอบธุรกจิ ซอฟต์แวร์ในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SPI@ease) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ซึ่งโครงการฯ ได้มีส่วนผลักดันให้ประเทศไทยมีบริษัทซอฟต์แวร์ที่สามารถพัฒนากระบวนการพัฒนา ซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน CMMI หรือ Capability Maturity Model Integration และผ่านการประเมินในระดับ ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ และช่วยให้ผู้ประกอบการก้าวตามความต้องการของตลาด ต่างประเทศได้ทัน เสริมความเข้มแข็งทางธุรกิจ เนื่องจากบริษัทในประเทศคู่ค้าหลายแห่งกาหนดว่าบริษัทที่จะเข้า ร่วมประมูลงานพัฒนาซอฟต์แวร์ได้จะต้องมีมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งหนึ่งใน มาตรฐานนั้นคือ CMMI โดยมาตรฐาน CMMI จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยทางานได้อย่างมีระบบและมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์สินค้าและอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยให้ก้าวขึ้นไปสู่การ ยอมรับในระดับสากลอีกทางหนึ่งด้วย

นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อานวยการสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวเสริมว่า สำหรับงานแสดงความยินดีแก่บริษัทผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยที่ผ่านการรับรอง มาตรฐาน CMMI จานวน 16 บริษัทในวันนี้ เป็นการแสดงถึงความตั้งใจจริงของบริษัททุกรายที่เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI ในปี 2559 โดยที่ผ่านมาโครงการฯ สามารถผลักดันให้บริษัท ซอฟต์แวร์ไทยได้รับการรับรองมาตรฐาน CMMI โดยยังคงครองอันดับ 1 ในอาเซียน ความสาเร็จของบริษัท ซอฟต์แวร์ไทยดังกล่าวเป็นผลจากการดาเนินงานของโครงการที่ สวทช. และ depa ดาเนินการขึ้น ด้วยเป้าหมาย หลักเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ยกระดับกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพด้วยการทางานที่มี กระบวนการตามมาตรฐาน CMMI อันเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และเป็นกลไกสาคัญที่ช่วย เสริมสร้างศักยภาพ ลดความเสี่ยงด้านการบริหารบุคลากร โดยทางานร่วมกันเป็นทีมและสามารถเปลี่ยนถ่ายงาน ภายในทีมงานได้ง่าย ทำให้สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพได้ครบถ้วนตรงตามกำหนดเวลา ภายใต้งบประมาณที่ กำหนด”