บริการ
TH
EN
TH
CN

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปรับปรุงระบบข้อมูลตัวชี้วัดความสามาถในการแข่งขัน (Competitiveness Data Set: CDS) ของประเทศ

ระบบข้อมูลตัวชี้วัดความสามาถในการแข่งขัน (Competitiveness Data Set: CDS) ของประเทศ http://service.nic.go.th/cds/