บริการ
TH
EN
TH
CN

รับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ในหลักสูตร Cybersecurity, Programming

โครงการที่ 1: “โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Blue & Red Team: Cybersecurity)”

ดาวน์โหลด

โครงการที่ 2: “โครงการต่อยอดการพัฒนาทักษะโปรแกรมมิ่งเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยที่มีศักยภาพการทำงานด้านดิจิทัล”

ดาวน์โหลด

โครงการที่ 3: “โครงการพัฒนาทักษะการสร้างและออกแบบเว็บไซต์เพื่อประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล (Second-Career Web Design/ Web Programming)”

ดาวน์โหลด

โครงการที่ 4: “โครงการพัฒนาทักษะการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)”

ดาวน์โหลด

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป ในกลุ่ม Mid-career

คุณสมบัติผู้สมัคร หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน และองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร

รายละเอียดโครงการ

ระยะเวลาการรับสมัคร : 21 ธันวาคม 2563 - 15 มกราคม 2564

ระยะเวลาการพิจารณา : 18 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2564

ระยะเวลาการประกาศผล : 18 - 26 กุมภาพันธ์ 2564

เอกสารการสมัคร

-ประกาศรับสมัคร

-ใบสมัครโครงการ ดาวน์โหลด

-เอกสารนำเสนอโครงการ (PowerPoint)