รู้จัก depa
บริการ
TH
EN
TH
CN

สำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล (Digital Provider) ที่มี Solutions ตอบโจทย์ SMEs สามารถเข้าร่วมเป็นผู้ขายและให้บริการในโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับธุรกิจ SMEs หรือ“depa Mini Transformation Voucher”

หากคุณคือ Digital Provider ที่มีลูกค้าเป้าหมายคือ SMEs ไม่ควรพลาด.....

Digital Provider ที่มี Solutions ตอบโจทย์ SMEs สามารถเข้าร่วมเป็นผู้ขายและให้บริการในโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับธุรกิจ SMEs หรือ“depa mini Transformation Voucher” ประจำปี 2563

สิทธิประโยชน์นี้!! สำหรับ Digital Provider ที่ขึ้นทะเบียนกับ depa เท่านั้น โครงการดีๆ จาก depa ในการสนับสนุนให้ SMEs ไทยยกระดับการบริหารจัดการด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการกระบวนการภายในของธุรกิจ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างมีแบบแผน


Digital Provider สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://member.depa.or.th/

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการสำหรับ Digital Provider ดาวน์โหลด


เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงหมดระยะเวลาโครงการฯ ประกาศรายชื่อ Digital Provider ในโครงการฯทาง http://www.depa.or.th/smedigitalcoupon/ โดยจะประกาศรายชื่อทุกวันที่ 10 และ 25 ของทุกเดือน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ transform@depa.or.th


หมายเหตุ:

  1. ดูรายละเอียดโครงการ SME Digital Coupon หรือ depa Mini Transformation Voucher ได้ที่ : http://www.depa.or.th/smedigitalcoupon
  2. เปิดรับสมัคร Digital Provider ตลอดระยะเวลาของโครงการที่กำหนดหรือจนกว่าจำนวนทุนที่จัดสรรจะครบจำนวน