บริการ
TH
EN
TH
CN

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการดิจิทัลที่มี Solutions ตอบโจทย์ SMEs เข้าร่วมเป็นผู้ขายและให้บริการในโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับธุรกิจ SMEs หรือ“depa Mini Transformation Voucher”

หากคุณคือผู้ประกอบการดิจิทัลที่มีลูกค้าเป้าหมายคือ SMEs ไม่ควรพลาด.....

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการดิจิทัลที่มี Solutions ตอบโจทย์ SMEs เข้าร่วมเป็นผู้ขายและให้บริการในโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับธุรกิจ SMEs หรือ“depa mini Transformation Voucher” ประจำปี 2563 สิทธิประโยชน์นี้!! สำหรับผู้ประกอบการ Digital Provider ที่ขึ้นทะเบียนกับ depa เท่านั้น โครงการดีๆ จาก depa ในการสนับสนุนให้ SMEs ไทยยกระดับการบริหารจัดการด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการกระบวนการภายในของธุรกิจ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างมีแบบแผน ภายใต้ประจำปี 2563

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://member.depa.or.th/

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงหมดระยะเวลาโครงการฯ ประกาศรายชื่อผู้ให้บริการในโครงการฯทาง http://www.depa.or.th/smedigitalcoupon/ โดยจะประกาศรายชื่อทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ transform@depa.or.th

หมายเหตุ:

  1. โครงการนี้สำหรับผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนเป็น Digital Provider ของ depa เท่านั้น สามารถสมัครเพิ่มเติมได้ที่ สมัครขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการดิจิทัล
  2. ดูรายละเอียดโครงการ SME Digital Coupon หรือ depa Mini Transformation Voucher ได้ที่ : http://www.depa.or.th/smedigitalcoupon
  3. เปิดรับสมัครผู้ประกอบการดิจิทัลตลอดระยะเวลาของโครงการที่กำหนดหรือจนกว่าจำนวนทุนที่จัดสรรจะครบจำนวน