บริการ
TH
EN
TH
CN

ผลการคัดเลือกหน่วยงานเพื่อเป็นผู้ร่วมดำเนินการพิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการจากบุคคลที่จะให้การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อจัดทำแผนโครงการในการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล

วันที่: 26/03/2561 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค
ประกาศผลการคัดเลือกหน่วยงานเพื่อเป็นผู้ร่วมดำเนินการพิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการจากบุคคลที่จะให้การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อจัดทำแผนโครงการในการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (depa Conceptual Plan ; S1)

  1.  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  3. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  5. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  8. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม