บริการ
TH
EN
TH
CN

การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund)

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund) ประกอบด้วยโครงการดังนี้

 1. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
  ดาวน์โหลด

 2. โครงการส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 สำหรับบุคลากรภาครัฐ
  ดาวน์โหลด

 3. โครงการส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 สำหรับบุคลากภาคธุรกิจ
  ดาวน์โหลด

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรและประชาชนทั่วไป (รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศ)

คุณสมบัติผู้สมัคร หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน และองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร

ระยะเวลาการรับสมัคร : วันที่ 10 - 31 มกราคม 2565

ระยะเวลาการพิจารณา : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2565

ระยะเวลาการประกาศผล : ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565


เอกสารการสมัคร

สามารถส่งเอกสารการสมัครเพื่อขอรับการช่วยเหลือทางระบบ LINE Official Account: depaThailand โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ใบสมัครโครงการ (ตามแบบฟอร์ม DEPA-RA-01-M) (ดาวน์โหลด)
 • เอกสารประกอบการพิจารณา (ตามภาคผนวกในแบบฟอร์ม DEPA-RA-01-M)
 • เอกสารนำเสนอโครงการ (PowerPoint)