บริการ
TH
EN
TH
CN

การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund)

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยการเพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อประยุกต์ในการประกอบอาชีพ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประกอบด้วยโครงการได้แก่

 1. โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่คนพิการ เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน ดาวน์โหลด

  กลุ่มเป้าหมาย คนพิการ ที่เป็นบุคคลทั่วไปในกลุ่ม Mid-career ไม่น้อยกว่า 200 คน

  รายละเอียดโครงการ

  ระยะเวลาการรับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2564

  ระยะเวลาการพิจารณา : 16 มีนาคม - 19 เมษายน 2564

  ระยะเวลาการประกาศผล : ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

  ที่เป็นบุคคลทั่วไปในกลุ่ม Mid-career ไม่น้อยกว่า 200 คน

 2. โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ ดาวน์โหลด

  กลุ่มเป้าหมาย คนพิการ ที่เป็นบุคคลทั่วไปในกลุ่ม Mid-career ไม่น้อยกว่า 400 คน

  รายละเอียดโครงการ

  ระยะเวลาการรับสมัคร : 23 มีนาคม - 16 เมษายน 2564

  ระยะเวลาการพิจารณา : 19 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2564

  ระยะเวลาการประกาศผล : ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน และองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร

เอกสารการสมัคร

-หนังสือนำส่ง

-ใบสมัครโครงการ (ตามแบบฟอร์ม DEPA-RA-01-M) ดาวน์โหลด

-เอกสารประกอบการพิจารณา (ตามภาคผนวกในแบบฟอร์ม DEPA-RA-01-M)

-เอกสารนำเสนอโครงการ (PowerPoint)