บริการ
TH
EN
TH
CN

รับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund)

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เปิดรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในภาคอุตสาหกรรม ให้กับกำลังคนระดับอาชีวศึกษา (AI อาชีวะ) ในพื้นที่ EEC

คุณสมบัติ : หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน

เป้าหมาย : หน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติให้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสำนักงานฯ จำนวน 1 หน่วยงาน เพื่อสรรหานักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาเข้าร่วมพัฒนาทักษะ ไม่น้อยกว่า 300 ราย

พื้นที่ดำเนินการ : เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา)

รายละเอียดการสนับสนุน
  • วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ยกระดับขีดความสามารถและทักษะของนักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ให้มีความเข้าใจในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในภาคอุตสาหกรรม ระดับการใช้งานในสาขาอาชีพ (Digital Professional) จำนวน ไม่น้อยกว่า 300 ราย
  • เนื้อหาหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นเนื้อหาด้านการควบคุมสายการผลิต และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบ Lean การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของ PLC (Program Logic Controller) และเซ็นเซอร์พื้นฐานสำหรับงานอุตสาหกรรม การจัดการฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรม และการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการผลิต
  • กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา
  • กรอบวงเงิน สนับสนุนการพัฒนากำลังคนเป็นเงินให้เปล่า (Grant) ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ต่อราย จำนวน 300 ราย

ระยะเวลาการรับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2564

ระยะเวลาการพิจารณา : 9 มีนาคม - 24 มีนาคม 2564

ประกาศผลการพิจารณา : ภายในเดือนเมษายน 2564

ประกาศมาตรการ ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการ

  1. เอกสารหนังสือนำส่ง ดาวน์โหลด
  2. แบบฟอร์มใบสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการการอุดหนุน(depa RA-01-T) ดาวน์โหลด
  3. สไลด์นำเสนอข้อมูล (Concept Idea)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่

Email: [email protected] เบอร์ติดต่อ 089-2030183

ส่งข้อเสนอโครงการ

ส่งเอกสารที่ Email: [email protected] และเอกสารตัวจริงถึง ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เลขที่ 80 อาคารลาดพร้าวฮิลล์ ซอยลาดพร้าว 4 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900