บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกาศขอรับสมัครการส่งเสริมสนับสนุน depa Digital Transformation Fund for Community

ประกาศขอรับสมัครการส่งเสริมสนับสนุน depa Digital Transformation Fund for Community

ประกาศการรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลด)

เอกสารสำคัญ

1) แนวทางการสมัครเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนฯ ดาวน์โหลด

2) แบบฟอร์มสมัครเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน (DEPA-RA-01-C) (ดาวน์โหลด)

3) แบบฟอร์มหนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการ (ดาวน์โหลด)

4) แบบฟอร์มนำเสนอโครงการ (ดาวน์โหลด)

วิธีการสมัคร

ผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่สำนักงานฯ กำหนด สามารถส่งข้อเสนอโครงการพร้อม เอกสารการสมัคร (ฉบับจริง) ทางไปรษณีย์ โดยมีหนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ที่อยู่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เลขที่ 80 อาคารลาดพร้าวฮิลล์ ซอยลาดพร้าว 4 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

และส่งสำเนาเอกสารไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dcd@depa.or.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน อีเมล dcd@depa.or.th

นางสาวชณิกา อรัณยกานนท์ 090 9895696

นายณัฐพล ตันติวงศ์ไชยชาญ 089 2429405

นายบุญทวี ดวงนิราช 082 4274455

นางสาวอรวรรณ อินทร์จันทร์ 0862775473